Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.vonavysvet.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Prevádzkovateľ:

Voňavý svet, s.r.o., Plynárenská 31, 070 01 Michalovce, IČO:36842419 (ďalej len „my“), email: info@vonavysvet.sk">info@vonavysvet.sk, tel.: +421 48 419 35 21, +421 904 135 794

Za účelom podpory predaja našich produktov využívame sociálne siete ako je Facebook a Instagram.

Pri využívaní sociálnych sietí spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je vytvorenie nášho oficiálneho profilu na príslušnej sociálnej sieti, propagácia našich produktov (marketing), komunikácia s Vami, sledovanie štatistík, užívateľských profilov a interakcií. Profily sa môžu využívať na zobrazovanie personalizovaných reklám. Sociálne siete môžeme tiež využiť na komunikáciu s Vami.

Za účelom využívania služieb poskytovaných spoločnosťou Facebook, ako sú správa publika pre reklamné kampane a výkonnosti a dosahu reklamnej kampane (Vašich interakcií) využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje v našom mene na základe záruk poskytnutých spoločnosťou Facebook, ktoré sú dostupné na https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing a https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools.

Za účelom sledovania štatistických údajov sme so spoločnosťou Facebook spoločnými prevádzkovateľmi a spracúvame osobné údaje na základe spoločnej dohody, ktorá je dostupná na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Prevádzkovatelia sociálnych sietí môžu tiež ukladať vo Vašom počítači súbory cookies. Cookies si môžete nastaviť na webových stránkach prevádzkovateľov sociálnych sietí.

Kedykoľvek máte možnosť funkcie sociálnych sietí nevyužívať.

Aké máte práva?

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov
Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Uplatnenie práva namietať však nie je absolútne. Pri uplatnení práva namietať nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť nášho oprávneného záujmu.

Spôsob uplatňovania práv
Žiadosti o informácie a uplatnenie práv k Vašim užívateľským účtom na sociálnych sieťach môžete najúčinnejšie uplatniť priamo voči prevádzkovateľom sociálnych sietí:

Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875

Vaše práva môžete uplatniť aj u nás zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu info@vonavysvet.sk.
Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Platné od: 01.10.2020

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný na porovnanie.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Prečítajte si viac