1. Všeobecné ustanovenia
 2. Spôsob uzátvarania kúpnej zmluvy
 3. Práva a povinnosti predávajúceho
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 5. Dodacie a platobné podmienky
 6. Doprava
 7. Kúpna cena
 8. Nadobudnutie vlastníctva
 9. Reklamačný poriadok
 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 11. Osobné údaje a ich ochrana
 12. Záverečné ustanovenia

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky Vonavysvet.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.vonavysvet.sk . Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Voňavý svet, s.r.o., so sídlom Plynárenská 31,071 01 Michalovce, IČO: 36842419, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 20491/V, DIČ: 2022453455, IČ DPH: SK2022453455, prevádzka Bernolákova 14/B, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
E-mail: info@vonavysvet.sk
Telefón: +421 48 419 35 21, +421 904 135 794
Poštová adresa: Voňavý svet, s.r.o., Bernolákova 14/B, 974 05 Banská Bystrica
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Tatra banka 2625753837/1100 ( IBAN: SK27 1100 0000 0026 2575 3837)

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Predávajúci si vyhradzuje právo limitovať predaj akciového tovaru na maximálne 3 kusy toho istého tovaru na jeden nákup a na jedného zákazníka, ak predávajúci neumožní inak.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu, vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len “objednávka”).

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky označené ako “Prijatá objednávka”. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

2.4. Zákazník bude informovaný o expedovaní objednávky potvrdzujúcim emailom “Vybavená objednávka”. Faktúra bude zákazníkovi fyzicky doručená spolu s tovarom. Akékoľvek dotazy týkajúce sa objednávky môže zákazník adresovať emailom na adresu info@vonavysvet.sk alebo telefonicky na telefónne číslo +421 48 419 35 21, +421 904 135 794. Prevádzkové hodiny uvedených kontaktov sú v pracovné dni od 9:00 do 16:00.

2.5. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3.Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.4. Predávajúci nenesie zodpovednosť

 1. za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
 2. poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
 3. prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa zobrazených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Tovar označený príznakom „skladom“, expedujeme na adresu vrámci Slovenskej alebo Českej republiky bez zbytočného odkladu obvykle v lehote od 2 pracovných dní, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky. Kupujúceho informujeme o odoslaní tovaru na jeho e-mailovú adresu. Ak objednaný tovar nie je skladom (napr. vypredaný), kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme ďalší postup prípadne odstúpenie od zmluvy.

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Objednávky prijaté po 7:30 budú z logistických dôvodov vybavované až v nasledujúci pracovný deň. Objednávky zadané počas víkendov a sviatkov budú expedované počas nasledujúcich pracovných dní.

Kupujúceho informujeme o odoslaní tovaru na jeho e-mailovú adresu. Ak objednaný tovar nie je skladom (napr. vypredaný), kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme ďalší postup prípadne odstúpenie od zmluvy. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Pri nakupe vyššieho počtu indentického tovaru t.j. viac ako 2 ks, a v pripade ťažšej dostupnosti tovaru môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty. V takomto pripade budeme kupujúceho o prípadnej zmene termínu dodania informovať emailom.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.

5.4. Obrázky pri tovare môžu mať len informatívny charakter z dôvodu novo obnovovanej vône, či vonkajšieho vzhľadu krabičky.

5.5. Miestom dodania tovaru je miesto v rámci Slovenskej alebo Českej republiky uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Mimo Slovenskej a Českej republiky sa nedoručuje.

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.9. Spôsoby platieb:

 1. v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 2. platba na účet,
 3. CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)

5.10. Informácia pre držiteľa karty: Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. (Každá objednávka by mala obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne (faxové číslo), presný popis tovaru, počet kusov a spôsob platby prip. iné informácie okrem údajov o karte!!!). Následne po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

6. Doprava

6.1. Tovar expedujeme zo skladu Vonavysvet.sk bez zbytočného odkladu obvykle v lehote od 2 pracovných dní, najneskôr však do prac. 5 dní odo dňa doručenia platnej objednávky. Zásielka je doručená kuriérom UPS do 2 – 5 pracovných dní od vyexpedovania.

6.2. Doprava kuriérom v rámci Slovenskej republiky: Tovar môžete platiť bankovým prevodom vopred alebo dobierkou (úhrada tovaru priamo kuriérovi v hotovosti v EUR).
Pri objednávke nad hodnotu 40 € s DPH nie je účtované prepravné.
Pri objednávke, ktorej jej hodnota je nižšia ako 40 € S DPH je účtované prepravné 3,95 € s DPH.

6.3. Doprava kuriérom do Českej republiky: Tovar môžete platiť bankovým prevodom vopred alebo dobierkou (úhrada tovaru priamo kuriérovi v hotovosti v CZK).
Pri objednávke do Českej republiky je účtované prepravné 6 € s DPH.

6.4. Mimo Slovenskej a Českej republiky sa nedoručuje.

7. Kúpna cena

7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”).

7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

7.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

7.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

8. Nadobudnutie vlastníctva

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

9. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

9.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho.

9.2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

9.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

9.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

9.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

9.7. Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode Vonavysvet.sk je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby.

Záruka sa nevzťahuje:

 1. na opotrebenie bežným používaním výrobkov,
 2. na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail alebo písomne. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme zákazníka. Ak chce kupujúci zakúpený tovar reklamovať môže oznámiť reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

 1. na e-mailovú adresu reklamacie@vonavysvet.sk
 2. poštou na adresu Voňavý svet s.r.o., Bernolákova 14/B, 974 05 Banská Bystrica
 3. telefonicky na tel čísle +421 48 419 35 21, +421 904 135 794

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať poštou predávajúcemu v originálnom obale a vo vyhovujúcom prepravnom obale na adresu: Voňavý svet s.r.o., Bernolákova 14/B, 974 05 Banská Bystrica. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Odporúčame poslať balík doporučenou zásielkou a poistený. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

 1. označenie a charakter chyby,
 2. číslo objednávky a kontakt, na ktorý budú zasielané informácie týkajúce sa reklamácie,
 3. kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s doručujúcim kuriérom pri prevzatí zásielky) a
 4. kópiu kúpneho dokladu (faktúra) a kópiu ústrižku od doručovateľa.

V sprievodnom liste je potrebné uviesť akým spôsobom má predávajúci postupovať v prípade uznania reklamácie (výmena tovaru alebo vrátenie peňazí). V prípade žiadosti o vrátenie peňazí je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý bude čiastka prevedená. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú predávajúci nedodá vyššie uvedené podklady. Pre rýchlejšie a operatívnejšie riešenie reklamačných nárokov doporučujeme telefonický kontakt +421 48 419 35 21, +421 904 135 794 alebo e-mail reklamacie@vonavysvet.sk.

Po obdržaní reklamovaného tovaru budeme zákazníka bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus alebo vrátime finančné prostriedky. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ nárok na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave).

V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň spotrebiteľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

Reklamačný formulár nájdete tu.

9.8. Predávajúci je povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

9.9. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

9.10. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

9.11. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

9.12. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 6. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.

9.13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9.14. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúceho informovať najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej, kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

9.15. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

9.16. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

9.17. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

Použiť môžete aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete tu.

10.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade, že doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

10.5. Internetová objednávka je zmluvou uzavretou na diaľku. V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z.z.) ak je kupujúcim fyzická osoba a kupovaný tovar neslúži na výkon povolania, alebo podnikania, máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní. Odstúpenie od zmluvy je potrebné uskutočniť písomnou formou a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. V písomnom odstúpení je potrebné uviesť číslo účtu pre vrátenie finančných prostriedkov.

Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:

 1. tovar musí byť v pôvodnom neporušenom obale (celofáne),
 2. tovar nesmie byť použitý,
 3. tovar musí byť nepoškodený,
 4. tovar musí byť kompletný,
 5. tovar zašlite spolu s kúpnym dokladom a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy.

Doporučujeme, aby bol tovar zaslaný doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste do prevádzkarne Vonavysvet.sk. V opačnom prípade si môže dodávateľ po spotrebiteľovi žiadať náhradu nákladov skutočne vynaložených v spojení z vrátením tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú finančné prostriedky za tovar vrátené prevodom na účet spotrebiteľa a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom obdržaním tovaru.

Pre rýchlejšie a operatívnejšie riešenie doporučujeme telefonický kontakt+421 48 419 35 21, +421 904 135 794 alebo e-mail reklamacie@vonavysvet.sk

Tovar prosíme zaslať na našu pobočku: Voňavýsvet s.r.o., Bernolákova 14/B, 974 05 Banská Bystrica

10.6. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.3. a 10.4. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11. Osobné údaje a ich ochrana

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

11.2. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“).

11.3. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení. V prípade, ak zabudnete prihlasovacie meno alebo heslo, môžete si ho vygenerovať pomocou registrovanej e-mailovej adresy.

11.4. Odhlásenie zo zasielania emailov o novinkách (odstránenie adresy z databázy): (A) V každej emailovej správe nájdete nasledujúcu informáciu: “Ak nechcete dostavat e-mailove oznamy od VonavySvet.sk, mozete sa kedykolvek odregistrovat.” Po kliknutí na tento odkaz a potvrdení, bude váš email vyradený z databázy. (B) Alebo pošlite žiadosť na email info@vonavysvet.sk a váš email bude vyradený z databázy.

11.5. Odstránenie osobných údajov: V prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese info@vonavysvet.sk s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.

11.6. Návštevník stránky súhlasí so spracovaním súborov cookies pre účely remarketingu v rámci inzercie online spoločnosti Google.

Viac informácií o ochrane osobných údajov tu.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 5.6. týchto všeobecných obchodných podmienok.

12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

12.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

12.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Obchodné podmienky platia od 9. 8. 2021.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný na porovnanie.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Prečítajte si viac